Obsah

Nový Územní plán (včetně změny č.1)

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil v souladu s ustanovením § 6 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), Územní plán Plavy.

Územní plán je zpracován pro správní obvod obce Plavy (k.ú. Plavy a Haratice) a stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.
Dokumentace územního plánu je tvořena částmi Územní plán (to, co se navrhuje čili výroková část) a Odůvodnění (komplexní zdůvodnění navrženého řešení), která vždy obsahují textové a grafické přílohy.

Územní plán je  vydán formou opatření obecné povahy (usnesením Zastupitelstva obce Plavy č. 01/1/11  ze dne 23.02.2011) ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) a za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Do papírové podoby dokumentace Územního plánu Plavy je též možno nahlédnout na MěÚ Tanvald, odboru stavební úřad a životní prostředí, úřad územního plánování (Michal Štim, DiS. , tel. 483 369 567) a na MěÚ Velké Hamry, stavebním úřadě.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Změna č. 1 Územního plánu Plavy a Úplného znění Územního plánu Plavy bylo odsouhlaseno Zastupitelstvem obce Plavy dne 14.12.2020 usnesením č. 55/10/2020.  Změna byla vydána veřejnou vyhláškou dne 18.12.2020 a nabyla účinnosti dne 5.1.2021. 

rop

Územní plán Plavy (čistopis)

Stránka

  • 1