Obsah

Hasiči radí občanům - jarní pálení

Typ: ostatní
Hasiči radí občanům - jarní pálení 1Jaro je tu. Louky a zahrádky se začnou zelenat. To bude krása. Na zahrádce začnou práce -— uhrabat, prořezat zlikvidovat staré a nepotřebné.
Až se to povede tak nastane další problém - co s tím? Odvézt na skládku? A co to spálit?
Vždyť vlastně ani zahradu nemusíme hrabat, můžeme stařinu vypálit. Jak se rozhodnete?

K nejčastějším příčinám vzniku požárů ve volné přírodě a na zahradách patři nedbalost pří zacházení s otevřeným ohněm - pálení zbytků staré trávy a listí při předjarní přípravě zahrádek a porušování zákazu plošného vypalování travních porostů. Často k požáru dochází také při likvidaci hromad klestu, případně zbytků po těžbě, spalováním, resp. nedodržením potřebné opatrnosti při těchto pracích. Přestože u spálené trávy obvykle není vyčíslena škoda, oheň se ve větru rychle šíří a může ohrozit i lidské zdraví a životy, zasáhnout les, zahradní chatku nebo jinou zástavbu. Kromě rizika zranění a ztrát na majetku má vypalování také ekologické dopady při úhynu živočichů v travnatých plochách. Plošné vypalování porostů zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zakazuje a porušení zákazu je možné trestat u fyzických osob pokutami až do 25 tisíc korun a u právnických osob postihem až do 500 tisíc korun. Pálení shrabané trávy, listí či klestu zákon výslovně nezakazuje, přesto i pro tuto činnost platí určitá pravidla a omezení. Právnické a podnikající fyzické osoby mají podle zákona o požární ochraně povinnost pálení biologického odpadu nahlašovat operačnímu středisku územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru. Hasičský záchranný sbor je ze zákona o požární ochraně zmocněn stanovit pro tuto činnost další podmínky, popřípadě může takovou činnost zakázat. Zásady požární bezpečnosti musí podle zákona o požární ochraně dodržovat nejen podnikající subjekty, ale také občané. Pálení většího množství biologického odpadu. v Libereckém kraji je třeba předem nahlásit operační středisko HZS Libereckého kraje, tel. 950 471 100. Další možnost nahlášení poskytuje elektronický formulář pro ohlašování pálení nazvaný "pálení klestí" určený pro právnické, podnikající fyzické i fyzické osoby, který je možné vyplnit po internetu z pohodlí domova (umístěný na internetových stránkách HZS Libereckého kraje — vpravo nahoře). Jaké jsou základní pravidla pálení klestu a biologického odpadu? ! pňohlašování každého pálení na operační středisko HZS uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na ni (nejčastěji mobilní telefon) ! dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru “ osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez p'n'tomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena ! velikost hromad klestu, případné zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny, nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor při náhlém zhoršení počasí- silném větru — je nutné pálení ihned přerušit a oheň uhasit místo pro pálení, pokud možno izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu) místo spalováníje nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny spalovat odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných, hospodářských nebo jiných objektů, klest v bezpečné vzdálenosti od souvislého lesního porostu xxxxx Základní pravidla požární ochrany viz 9 5 odst. 2, 5 17 odst. 1 písm. a) a 5 17 odst. 3 písm. f) popř. & 18 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nebo ustanovení obsažená v platných obecně závazných vyhláškách obcí — požárních řádech musí být dodržována vždy, i při spalování jiných materiálů. Také nezapomeňme, že při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s obecně závaznými vyhláškami obcí.

Zdroj: HZS Libereckého kraje


Vytvořeno: 30. 3. 2020
Poslední aktualizace: 30. 3. 2020 10:43
Autor: Veronika Hůzlová