Obsah

Hasiči radí občanům - Čištění, kontrola a revize spalinové cesty

Typ: ostatní
Hasiči radí občanům - Čištění, kontrola a revize spalinové cesty 1 Začíná nám topná sezóna. Abychom si ušetřili starosti způsobené nefunkčními tepelnými spotřebiči a komíny, neměli bychom podcenit přípravu. Požární bezpečnost tepelných spotřebičů a komínů by měla být v podzimním období jednou z našich priorit.

Spotřebiče dělíme podle druhu spalované látky na spotřebiče na tuhá, kapalná a plynná paliva. Pro každý druh spotřebiče platí jiná pravidla pro jejich provoz a údržbu. Proto je nutné vždy při jejich užívání postupovat v souladu s návodem výrobce. Kromě spotřebičů je nutné pečovat o spalinové cesty neboli komíny. Pokud jsme provozovatelé spalinových cest měli bychom pamatovat na povinnosti související s jejich provozem, které jsou stanoveny zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Revizi spalinových cest může provádět výhradně oprávněná osoba, kterou je zároveň držitel osvědčení revizního technika spalinových cest. O výsledku revize vyhotoví Zprávu o revizi spalinové cesty, jejíž nedílnou součástí je Technický protokol revize spalinové cesty. Revize se provádí před uvedením do provozu, při každé stavební úpravě komínu, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě. Revize se provádí taktéž před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty.

Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví a v případě spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně, můžeme čištění provádět i svépomocí. Hasiči však i v tomto případě radí neželet peněz a obrátit se na odborníky!

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění. Kontrolu provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Při kontrole se posuzuje  zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání; zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů; zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům; zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F; zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou; nedošlo-li ke zemně jejího stavebně technického stavu; zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

Nezapomeňme! Štěstí přeje připraveným!

 

autor: kpt. Ing. Alena Sládková, HZS Libereckého kraje


Vytvořeno: 8. 9. 2023
Poslední aktualizace: 8. 9. 2023 15:33
Autor: Veronika Mrovčáková