Obsah

Výběrového řízení na pozici úřednice-úředníka, sociální pracovnice-pracovníka, v oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Tanvald

Typ: ostatní
MĚSTO TANVALD vyhlašuje dne 08. 09. 2021 v souladu s ustanovením § 7 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na pozici úřednice-úředníka, sociální pracovnice-pracovníka,

v oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Tanvald

 

Místo výkonu práce:

Městský úřad Tanvald, Palackého 359, pracoviště Krkonošská 350, Tanvald

Platové zařazení:

11. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.

Předpokládaný termín nástupu: v nejbližším možném termínu

Předpoklady pro výkon funkce úředníka:

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Dosažené vzdělání v některém z uvedených bodů:

a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 383/2005 Sb., v oborech vzdělávání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitativní a sociální činnost

b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku

 Další požadavky:

 • dobré komunikační schopnosti
 • asertivita při jednání s klienty
 • ochota se dále vzdělávat
 • uživatelská znalost práce na PC
 • znalost veřejné správy výhodou
 • praxe sociálního pracovníka výhodou
 • řidičské oprávnění skupiny B výhodou 

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis

Uchazeč připojí k přihlášce do výběrového řízení následující doklady:

1. životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných       znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (strukturovaný životopis)

2.  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též  obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový   doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

3.  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky:

Uzávěrka pro podání přihlášek uchazečů je 04. 10. 2021 do 16.00 hod.

Způsob podání přihlášky:

Přihlášky s přílohami mohou být podány osobně v oddělení kancelář tajemníka MěÚ, Palackého 359, Tanvald, 2. poschodí nebo zaslány poštou s poznámkou na obálce „neotvírat-výběrové řízení OSPOD“ na adresu Městský úřad Tanvald, oddělení kancelář tajemníka, Palackého 359, 468 41 Tanvald.

Informace o zpracování osobních údajů:

Správce osobních údajů uchazečů je město Tanvald, zastoupené tajemníkem MěÚ. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Miloš Šnytr, tel. 483369538. Osobní údaje uchazečů budou zpracovány za účelem provedení výběrového řízení. Osobní údaje uchazečů budou poskytnuty tajemníkovi MěÚ a výběrové komisi.

 

V Tanvaldu dne 08. 09. 2021

 

Richard Seidel v. r

tajemník MěÚ


Vytvořeno: 10. 9. 2021
Poslední aktualizace: 10. 9. 2021 08:50
Autor: Veronika Hůzlová