Obsah

Tanvald - Výběrové řízení na pracovní pozici úředníka-úřednice odboru dopravy MěÚ Tanvald s náplní práce posuzování a ověřování způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel

Typ: ostatní
MĚSTO TANVALD vyhlašuje dne 05. 01. 2022 v souladu s ustanovením § 7 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na pracovní pozici úředníka-úřednice odboru dopravy MěÚ Tanvald.

Místo výkonu práce:

Městský úřad Tanvald, Palackého 359, odbor dopravy MěÚ, Krkonošská 350, Tanvald.

Platové zařazení:

10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnancůve veřejných službách a správě v platném znění.

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody v co nejbližším možném termínu

Předpoklady pro výkon funkce úředníka:

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Požadavky:

 • minimálně střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • držitel řidičského oprávnění po dobu nejméně 5 let pro silniční motorová vozidla skupin A, B, C
 • odborná způsobilost k posuzování a ověřování způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel (průkaz zkušebního komisaře pro skupiny A, B, C,) bude posuzována jednoznačně jako výhoda
 • uživatelská znalost práce na PC
 • uchazeč musí být starší 25 let
 • komunikativnost, samostatnost, spolehlivost, organizační schopnosti

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis

Uchazeč připojí k přihlášce do výběrového řízení následující doklady:

1. životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (strukturovaný životopis)

2.  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též  obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

3.  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky:

Uzávěrka pro podání přihlášek uchazečů je 24. 01. 2022 do 16.00 hod.

Způsob podání přihlášky:

Přihlášky s přílohami mohou být podány osobně v oddělení kancelář tajemníka MěÚ, Palackého 359, Tanvald, 2. poschodí nebo zaslány poštou s poznámkou na obálce „výběrové řízení doprava“ na adresu Městský úřad Tanvald, oddělení kancelář tajemníka, Palackého 359, 468 41 Tanvald. Bližší informace o pracovní pozici u tajemníka MěÚ Tanvald.

Informace o zpracování osobních údajů:

Správce osobních údajů uchazečů je město Tanvald, zastoupené tajemníkem MěÚ. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Miloš Šnytr, tel. 483369538. Osobní údaje uchazečů budou zpracovány za účelem provedení výběrového řízení. Osobní údaje uchazečů budou poskytnuty tajemníkovi MěÚ a výběrové komisi.

 

V Tanvaldu dne 05. 01. 2022

 

Richard Seidel v. r.

tajemník MěÚ

 


Vytvořeno: 7. 1. 2022
Poslední aktualizace: 31. 3. 2022 12:06
Autor: Veronika Hůzlová