Obsah

Nabídka pracovního místa u města Tanvald

Typ: ostatní
Výběrové řízení na pracovní pozici úředníka-úřednice v odboru stavební úřad a životní prostředí MěÚ Tanvald s náplní práce zajišťování agendy stavebního úřadu.

Místo výkonu práce:

Městský úřad Tanvald, Palackého 359, Tanvald.

Platové zařazení:

9. nebo 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody v co nejbližším možném termínu

Předpoklady pro výkon funkce úředníka:

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Požadavky:

 • úplné střední vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavebnictví,
 • znalost veřejné správy výhodou
 • praxe z oboru stavebnictví výhodou
 • uživatelská znalost práce na PC
 • dobré komunikační schopnosti, spolehlivost
 • řidičské oprávnění skupiny B

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis

Uchazeč připojí k přihlášce do výběrového řízení následující doklady:

1. životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných       znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (strukturovaný životopis)

2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též  obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový   doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

3.  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky:

Uzávěrka pro podání přihlášek uchazečů je 21. 04. 2021 do 16.00 hod.

Způsob podání přihlášky:

Přihlášky s přílohami mohou být podány osobně v oddělení kancelář tajemníka MěÚ, Palackého 359, Tanvald, 2. poschodí nebo zaslány poštou s poznámkou na obálce „neotvírat-výběrové řízení SÚ a ŽP“ na adresu Městský úřad Tanvald, oddělení kancelář tajemníka, Palackého 359, 468 41 Tanvald.

Informace o zpracování osobních údajů:

Správce osobních údajů uchazečů je město Tanvald, zastoupené tajemníkem MěÚ. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Miloš Šnytr, tel. 483369538. Osobní údaje uchazečů budou zpracovány za účelem provedení výběrového řízení. Osobní údaje uchazečů budou poskytnuty tajemníkovi MěÚ a výběrové komisi.

 

V Tanvaldě dne 01. 04. 2021


Vytvořeno: 1. 4. 2021
Poslední aktualizace: 1. 4. 2021 21:34
Autor: Veronika Hůzlová